Zarządzenie Nr 7/09
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 07 maja 2009 r.
w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Poświętne.

                   Na podstawie art. 104² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks Pracy (Dz. U. 1998 r nr 21, poz. 94), zmiany: Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081 z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1001,Nr 120 poz. 1252, Nr 240 poz. 2407 z 2005 r. Nr 10 poz.71, Nr 68 poz.610, Nr86 poz. 732, z 2006r. Nr 167 poz. 1398, Nr 104 poz. 708 Nr 104 poz. 711, Nr 133 poz. 935,  Nr 217 poz. 1587, Nr 221 poz. 1615, z 2007 r. Nr 64 poz. 426, Nr 89 poz. 589,Nr 176 poz. 1239, Nr 181 poz. 1288, Nr 225 poz. 1672, z 2008r. Nr 93 poz. 586, z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 223 poz. 1460,  Nr 237 poz. 1654 / zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam Regulamin Pracy Urzędu Gminy Poświętne stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Traci moc: Zarządzenie Nr 14/04 Wójta Gminy Poświętne z dnia 18 października 2004 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Poświętne oraz Zarządzenie Nr 3/05 Wójta Gminy Poświętne z dnia 26 września 2005 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Poświętne.
§ 3. Zobowiązuję Zastępcę Wójta do zapoznania z treścią Regulaminu Pracy wszystkich pracowników.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Poświętne
inż. Witold Łapiński

Informacja dostępna w pliku załącznika.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2010-02-15

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2010-02-15

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2010-02-15