Zarządzenie Nr 8/09

Zarządzenie Nr 8/09
Wójta Gminy Poświętne

z dnia 07 maja 2009 roku

w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych
w Urzędzie Gminy w PoświętnemNa podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) oraz rozporządzenia z dnia 18 marca 2009 r. Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U.
Nr 50 poz. 398)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Poświętne, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam  Zastępcy Wójta Gminy.

§ 3. Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom, z mocą od dnia 1 kwietnia 2009 r.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 4/04 Wójta Gminy Poświętne z dnia 1 marca 2004r. w sprawie utworzenia funduszu nagród oraz zasad ich przyznawania pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy w Poświętnem.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Poświętne
inż. Witold Łapiński

Informacja dostępna w pliku załącznika.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2010-02-15

Data modyfikacji: 2010-02-15

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2010-02-15