Zarządzenie Nr 192/10
Wójta  Gminy Poświętne

29 września 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.


Na podstawie art.  257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240, zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) oraz § 12 uchwały Nr XXVII/126/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na 2010 rok – zarządzam,  co następuje:
§ .1 Dokonać zmian  w planie dochodów  budżetu gminy   zgodnie z  załącznikiem Nr 1 do  niniejszego zarządzenia.
§ .2 Dokonać zmian  w planie wydatków   budżetu gminy   zgodnie z  załącznikiem Nr 2 do  niniejszego zarządzenia.
§ .3 Budżet  po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem:   10 424 249  zł;
2. Plan  wydatków ogółem:  11 002 511 zł;
3.Deficyt  budżetu w wysokości 578.262 zł zostanie sfinansowany    przychodami  pochodzącymi z:
 a) planowanej do zaciagniecia pożyczki w kwocie  460.000 zł;
b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 118.262 zł.
§ .4 Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ .5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Witold Łapiński

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2010-10-04

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2010-10-04

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2010-10-04