Zarządzenie Nr 3/10
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 27 września 2010 r.


w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poświętne     Działając na podstawie art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z § 9 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118 poz. 1233) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji wnioski, które wpłynęły po ogłoszeniu w prasie miejscowej („Gazeta Współczesna” z dnia 3 sierpnia 2010 r.), w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Poświętne (strona internetowa, tablica ogłoszeń Urzędu Gminy i w poszczególnych sołectwach) oraz poprzez zawiadomienie na piśmie instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania studium o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poświętne, w zakresie określonym Uchwałą Nr XXX/144/10 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 22 czerwca 2010 r. – zgodnie z rozstrzygnięciami zawartymi w „Wykazie wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poświętne” (w załączeniu).

§ 2. Wykaz wniosków do zmiany studium wraz z rozstrzygnięciami w sprawie rozpatrzenia wniosków przekazuje się do realizacji zespołowi projektowemu sporządzającemu projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poświętne, polegającej na wyznaczeniu przebiegu trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – „Narew” na terenie gminy Poświętne.

Wójt Gminy Poświętne
inż. Witold Łapiński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2010-10-06

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2010-10-06

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2010-10-06