Zarządzenie nr 8/11
Wójta Gminy Poświętne

z dnia 22.02.2011 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na 2011 r.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz.675)  § 6 ust.2 uchwały nr IV /22/11Rady Gminy Poświętne z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Poświętne  z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu,  ( Dz. U. Woj. Pod. Nr 46, poz. 598) zarządza się, co następuje:

§1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na  realizację przez kluby sportowe określone w § 1 ust. 3 uchwały nr IV /22/11Rady Gminy Poświętne z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Poświętne  z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Poświętne.
            2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
            3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 
§ 2. Powołuje się Komisję Konkursową :
   1. Przewodniczący Komisji  - Tadeusz Wiśniewolski                                                      
   2. Członek Komisji               - Jarosław Kazimierz Łapiński
   3. Członek Komisji               - Andrzej Roszkowski   
§ 3.Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt
Witold Łapiński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2011-02-22

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2011-02-23

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2011-02-22