Zarządzenie Nr 14 /11
WÓJTA GMINY  POŚWIĘTNE

z dnia 11 marca 2011 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za  2010 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1pkt 1 i 3 oraz ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152,poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726)  – zarządzam,   co następuje:
§ .1 Przedstawiam Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:
1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok, według którego:
1)plan dochodów wynosi –  10 681 066,00 zł;
2)wykonanie  –                       9 798 692,82 zł;
3)plan wydatków wynosi – 11 259 328,00 zł;
4)wykonanie –                     10 737 092,21 zł;
  – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego  Zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Poświętne  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ .2Sprawozdanie, o  którym  mowa w § 1  wraz z częścią tabelaryczną i opisową oraz Informacją o stanie mienia Gminy Poświętne przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:
1) Radzie Gminy Poświętne,
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ .3Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Wójt Gminy
Witold Łapiński

Informacja podana w pliku załącznika:
za20110324.doc - sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy za 2010r.
za20110324.ods - Załącznik do sprawozdania.

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2011-03-24

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2011-03-24

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2011-03-24