Zarządzenie Nr 10/10
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 14 grudnia 2010 r.

w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Poświętne i  jednostkach organizacyjnych Gminy Poświętne oraz zasady jej koordynacji


    Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm) oraz Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. U. MF Nr 15, poz. 84) zarządzam, co następuje:

 § 1


1. Określa się sposób prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Poświętne jak i  pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Poświętne oraz zasady jej koordynacji  stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku Nr 2 określa się wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Poświętne.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wójt Gminy Poświętne
inż. Witold Łapiński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2011-04-04

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2011-04-04

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2011-04-04