Zarządzenie Nr 26/11
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 30 czerwca 2011 r.w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dotyczącego ustalenia przebiegu trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew - Ostrołęka (docelowo Narew – Łomża) przez teren gminy Poświętne     Działając na podstawie art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z § 12 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji wnioski, które wpłynęły po ogłoszeniu w prasie miejscowej („Gazeta Współczesna” z dnia 14 kwietnia 2011 r.), w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Poświętne (BIP, tablica ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w poszczególnych sołectwach), a także poprzez zawiadomienie na piśmie organów i instytucji właściwych do uzgadniania i opiniowania planu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Poświętne, w zakresie określonym Uchwałą Nr V/25/11 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2011 r. – zgodnie z rozstrzygnięciami zawartymi w „Wykazie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii 400 kV w gminie Poświętne” (w załączeniu).

§ 2. Wykaz wniosków do planu wraz z rozstrzygnięciami w sprawie rozpatrzenia wniosków przekazuje się do realizacji zespołowi projektowemu sporządzającemu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka przez teren gminy Poświętne.


Wójt Gminy Poświętne
inż. Witold Łapiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2011-07-10

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2011-07-10

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2011-07-10