Zarządzenie Nr  RGO.6.2014
Wójta Gminy Poświętne

z dnia  3 lutego 2014 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na 2014 r.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 594 zm. Dz.U. z 2013 poz. 645 i 1318)  § 6 ust.2 uchwały nr IV /22/11Rady Gminy Poświętne z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Poświętne  z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu,  ( Dz. U. Woj. Pod. Nr 46, poz. 598) zarządza się, co następuje:

§1. 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na 2014 r. „Podnoszenie sprawności fizycznej i osiąganie lepszych wyników sportowych przez zawodników zrzeszonych w klubach sportowych;”
2. Wyboru podmiotu dokonano po zasięgnięciu Opinii Komisji konkursowej powołanej zarządzeniem NrRGO.0050.5.2014  Wójta Gminy Poświętne z dnia 16 stycznia 2014r
3 Wsparcia finansowego w postaci dotacji w wysokości 16 000 zł. udzielono Uczniowskiemu Klubowi  Sportowemu „ORKAN”  Poświętne.
4.Warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie pomiędzy Gmina Poświętne  a Uczniowskim Klubem Sportowym „ORKAN” Poświętne.
§ 2 Kontrolę merytoryczną i finansową  nad wykonaniem zadania sprawuje Urząd Gminy Poświętne
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
inż. Witold Łapiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2014-02-06

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2014-02-06

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2014-02-06