Zarządzenie nr 57/08
Wójta Gminy Poświętne
08.02. 2008 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2008 r.


Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651), zarządza się, co następuje:
§ .1 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:    upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz porzadku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym:, w okresie od marca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
            2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
            3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 
§ .2 Powołuje się Komisję Konkursową :
     1. Przewodniczący Komisji - Tadeusz Wiśniewolski                                                      
     2. Członek Komisji            - Elżbieta Ożarowska                          
     3. Członek Komisji            - Alicja Kamińska          
     4. Członek Komisji            - Andrzej Roszkowski   
§ .3Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ .4Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt
Witold Łapiński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2008-02-20

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2008-02-20

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2008-02-20