Zarządzenie Nr 160/06
Wójta Gminy Poświętne

z dnia 08 września 2006 roku

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzenie ustala wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 2

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:
a) posiadać atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, nie mogąc stwarzać zagrożenia dla ich życia, zdrowia,
b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, który posiada:
 – odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie metalowych klatek w ilości równej co najmniej sześciu, odpowiadających wielkością średniej wielkości zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający przesuwanie się klatek w czasie transportu oraz zapewniający prawidłową wentylację,
 – zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi,
  – dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie,
  – podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny,
3) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko‑weterynaryjną,
4) posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie technicznego oraz technologicznego sposobu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
5) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług;
6) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska.
2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:
1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,
2) umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
3) umowa o stałej współpracy z weterynarzem,
4) umowa o świadczenie usług, jeżeli takowe były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk,
4) świadectwa szkolne oraz dyplomy szkół wyższych lub też ich odpisy, osób o których mowa w ust. 1 pkt 5
5) umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości, miejsca, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.

§ 3

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1;
3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.),
4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,
5) posiadać zadaszony obiekt, z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których bezdomne zwierzęta będą przebywać.
2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 4

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1,
3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.),
4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,
5) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,
6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,
7) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części.
2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 

§ 5

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poświętne oraz poprzez umieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poświętne.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Poświętne
inż. Witold Łapiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2006-09-08

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2006-09-08

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2006-09-08