Zarządzenie NR 8/07

Zarządzenie NR 8/07
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 9 stycznia 2007 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007 rok.

              Na podstawie art.186 ust 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104. , zm.; Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 ;  Nr 45, poz. 319, Nr  104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i 1218) oraz § 11 pkt 3 uchwały Nr III/16/06 Rady Gminy Poświętne z dnia 21grudnia 2006 roku w sprawie budżetu Gminy na 2007 rok – upoważniającym do dokonywania zmian  w planie wydatków budżetowych –  zarządzam  co następuje:

§ 1.

1. Ustalam układ wykonawczy dochodów budżetu Gminy na 2007r. w  szczegółowości  do  paragrafów  zgodnie  z  załącznikiem Nr 1. 

2.   Ustalam układ   wykonawczy   wydatków    budżetu   Gminy   na   2007 r. w  szczegółowości do paragrafów  zgodnie z zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3.   Ustalam plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych  zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych gminie na 2007 rok oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w szczegółowości do paragrafów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przekazać podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek wynikających z układu wykonawczego budżetu.

§ 3.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
Witold Łapiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2007-01-12

Data modyfikacji: 2007-01-12

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2007-01-12