Zarządzenie Nr 6/06
Wójta Gminy Poświętne

z dnia 10 sierpnia 2006

w sprawie zasad postępowania przy udostępnianiu informacji publicznej w Urzędzie Gminy Poświętne oraz opłaty z tytułu dodatkowych kosztów poniesionych przez ten urząd w tym zakresie

    Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271)  - zarządzam co następuje: 

Rozdział: 1
ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

§1.

1. Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej.
2. Informacje publiczne powinny być udzielane niezwłocznie i zawierać aktualną wiedzę o sprawach publicznych.
3. Prawo do uzyskania informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
a) uzyskania informacji, w tym informacji przetworzonej;
b) wglądu do dokumentów urzędowych, w tym dostępu do protokołów z posiedzeń organów Gminy;
c) dostępu do posiedzeń sesji rady gminy i posiedzeń jego komisji.
4. Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
a) ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej;
b) złożenie wniosku (ustny lub pisemny);
c) wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych,
d) zapewnienie wstępu na posiedzenia sesji rady i jej komisji oraz udostępnianie materiałów dokumentujących ich posiedzenia.
5. Informacje publiczne udostępniane są bezpłatnie, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 3 ust. 3.

§ 2.

1. Na stronach internetowych samorządu Gminy Poświętne prowadzony jest Biuletyn Informacji Publicznej  w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.
2. W Urzędzie Gminy Poświętne wyznaczone są osoby , do zadań których należy umieszczanie informacji publicznych w BIP;
4. Pracownicy Urzędu Gminy Poświętne odpowiadają za sprawne i terminowe przekazywanie informacji publicznych podlegających udostępnieniu w BIP z zakresu swego działania  osobom upoważnionym do wprowadzania tych informacji do strony BIP.

§ 3.

1. Informacje udostępniane są na wniosek osoby zainteresowanej  ustny lub pisemny.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniania w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
3. Jeżeli udostępnienie informacji wymaga poniesienia dodatkowych kosztów pobiera się od wnioskodawcy opłatę odpowiadającą tym kosztom wg cennika określonego w § 7.

§ 4.

1. Odmowa udzielenia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej.
2. Decyzję, o której mowa w ust.1 wydaje Wójt Gminy.
3. Projekt decyzji, o której mowa w ust. 1 przygotowuje Zastępca Wójta Gminy

Rozdział: 2
OGRANICZENIA W PRAWIE DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

§ 5.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu:
1. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
2. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Rozdział: 3
FORMY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI WNIOSKODAWCOM

§ 6.

1. 1. Informacje są przekazywane wnioskodawcom:
a) ustnie;
b)przez Pocztę Polską;
c) przez pocztę elektroniczną;
d) odbiór osobisty;
e) w inny sposób wskazany przez adresata, a możliwy do spełnienia przez Urząd Gminy.
2. Udostępnianie informacji publicznej drogą elektroniczną odbywa się wyłącznie na nośnikach będących w posiadaniu Urzędu Gminy.

Rozdział: 4
KOSZTY UDOSTĘPNIANIA LUB PRZEKSZTAŁCANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

§ 7.

1. Ustala się następujące koszty dodatkowe udostępniania lub przekształcania informacji publicznej:
a) za 1 stronę kserokopii formatu A4- 0,25 zł/szt brutto,
b) za stronę kserokopii formatu A3 – 0,45 zł.szt brutto
c)  za 1 dyskietkę 3.5” – 2,00  zł/szt brutto;
d) za 1 płytę CD- 3,00 zł/szt brutto;
e) za wydruk z komputera –strona formatu A4 – 0,50 zł/szt brutto
f)  za 1 godz. pracy urzędnika w przypadku konieczności wykonania dodatkowej pracy, polegającej na udostępnieniu informacji przetworzonej wskazanej we wniosku - 10 złotych.
2. W przypadku przekazywania wnioskodawcy udostępnionych informacji drogą pocztową do kosztów określonych w ust.1 dolicza się koszt przesyłki.
3. Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów udostępnienia lub przekształcenia informacji publicznej, gdy koszty te wynoszą co najmniej 5 złotych.
4. Koszty uiszczane są przelewem lub przekazem na konto Urzędu albo opłacane w kasie Urzędu przed udostępnieniem wnioskodawcy informacji publicznej.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami mają zastosowanie przepisy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

 

Wójt Gminy Poświętne
inż. Witold Łapiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2006-09-08

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2006-09-08

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2006-09-08