Zarządzenie Nr 16/04

ZARZĄDZENIE Nr 16/04
Wójta Gminy w Poświętnem
z dnia 18 października 2004r.

w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych.

                     Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) oraz art. 15, 16 ustawy  z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806)  - zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych Urzędu Gminy W Poświętnem stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję Zastępcę Wójta Gminy do zapoznania z treścią zarządzenia pracowników Urzędu Gminy, oraz opublikowania zarządzenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Poświętne
inż. Witold Łapiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2005-06-24

Data modyfikacji: 2005-06-24

Opublikował: Renata Rząca

Data publikacji: 2005-06-24