Zarządzenie 17/04

ZARZĄDZENIE Nr 17/04
Wójta Gminy w Poświętnem
z dnia 18 października 2004r.

w sprawie organizacji obsługi interesantów w Urzędzie Gminy.

                     Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271)  - zarządzam co następuje: 
§ 1
Ustala się "Standardy organizacji obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Poświętnem - stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zobowiązuję Zastępcę Wójta Gminy do zapoznania z treścią zarządzenia pracowników Urzędu Gminy, oraz opublikowania zarządzenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Poświętne
inż. Witold Łapiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2005-06-24

Data modyfikacji: 2005-06-24

Opublikował: Renata Rząca

Data publikacji: 2005-06-24