Na podst.art.128 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, z późn. zm.) oraz § 10 ust.1 uchwały Nr XVI/105/04 Rady Gminy Poświętne z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok – zarządzam co następuje:


§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków :
1) zwiększeń w planie dochodów o kwotę 4.700 zł;
2) zwiększeń w planie wydatków o kwotę 4.700 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać w planie wydatków - przeniesień między paragrafami na kwotę 192.962 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem: 5.775.084 zł
2. Plan wydatków ogółem: 5.504.084 zł.
3.Dochody budżetowe w kwocie 396.000 zł przeznacza się na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach 2001 – 2002.
4. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 125.000 zł stanowią wolne środki budżetowe.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Poświętne
inż. Witold Łapiński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2005-06-16

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2005-06-16

Opublikował: Renata Rząca

Data publikacji: 2005-06-16