ZARZĄDZENIE Nr 2/08
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 12 czerwca 2008 r.


w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Poświętne.

 

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art.4 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z póżn. zm.) w związku z: art.54 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104z późn. zm.) i art.284 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r.Nr 8, poz.60 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się legitymację służbową dla pracowników Urzędu Gminy Poświętne.
2. Legitymacje służbowe pracownikom urzędu wystawia Wójt Gminy Poświętne.
3. Wzór legitymacji służbowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 4. Wystawione legitymacje podlegają ewidencji prowadzonej w Urzędzie Gminy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 5. Legitymacja służbowa stanowi podstawę do dokonywania czynności kontrolnych ,o których mowa w art.79 ust.1 ustawy z dnia 02 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173,poz.1807 z późn. zm.) oraz w odrębnych przepisach szczególnych.

§ 2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty legitymacji służbowej pracownik
obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Wójta Gminy Poświętne.

§ 3. 1. Legitymacja służbowa podlega wymianie w przypadku:
1/ zmiany nazwiska;
2/ uszkodzenia lub zniszczenia;
3/ zmiany stanowiska.
2. Legitymację służbową wystawia się tylko tym pracowniom, którym jest ona niezbędna przy wykonywaniu czynności służbowych w sytuacjach określonych przez odrębne przepisy. 3.Legitymacja służbowa może być wykorzystywana tylko przy wykonywaniu czynności
służbowych, o których mowa w ust. 2. 4. Pracownik uprawniony do otrzymania legitymacji służbowej obowiązany jest do jej okazania przed przystąpieniem do wykonywania czynności służbowych, o których mowa w ust. 2.

§ 4. Pracownik obowiązany jest oddać Wójtowi Gminy Poświętne legitymację służbową do depozytu albo dokonać jej zwrotu w przypadku:
1/ otrzymania urlopu bezpłatnego w wymiarze dłuższym niż jeden miesiąc lub urlopu
wychowawczego;
2/ zawieszenia w czynnościach służbowych;
3/ nieobecności w pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden miesiąc;
4/ ustania stosunku pracy.

§ 5. 1. Pracownicy obowiązani są dbać o należyty stan legitymacji służbowych, chronić
je przed utratą i zniszczeniem.
2. Pracownicy nie mogą odstępować legitymacji służbowych innym osobom oraz
przesyłać ich listownie( pocztą) .

§ 6. Zobowiązuje się osobę prowadzącą sprawy kadrowe w Urzędzie Gminy Poświętne do prowadzenia ewidencji wydanych legitymacji służbowych.

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy Poświętne.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2008-06-18

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2008-06-18

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2008-06-18